AKTA PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1991 PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway. All rights reserved.

Author:Maushura Dirr
Country:Republic of Macedonia
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):15 January 2005
Pages:249
PDF File Size:19.98 Mb
ePub File Size:3.87 Mb
ISBN:972-8-55133-811-9
Downloads:73415
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NemiTajuk ringkas dan mula berkuatkuasa. Perlantikan Pelindung. Perlantikan Pendaftar. Kandungan Daftar. Akses kepada Daftar. Kesalahan-kesalahan berkenaan dengan Daftar. Penubuhan Majlis Penyelaras bagi Perlindungan Kanak-kanak. Keanggotaan Majlis. Persidangan dan perjalanan prosiding Majlis. Penubuhan Pasukan-Pasukan Perlin- dungan Kanak-kanak. Pengambilan kanak-kanak ke dalam jagaan sementara.

Kanak-kanak yang memerlukan pemeriksaan atau rawatan perubatan. Seksyen Pemeriksaan dan rawatan perubatan. Kebenaran bagi rawatan perubatan.

Tiada liabiliti ditanggung kerana memberikan kebenaran. Kawalan ke atas kanak-kanak yang dimasukkan ke hospital.

Kewajipan pengamal perubatan dan kuasa pegawai perubatan. Langkah-langkah yang hendaklah diambil berkenaan dengan kanak-kanak selepas pemeriksaan atau rawatan perubatan.

Pengemukaan kanak-kanak di hadapan Mahkamah Juvana. Kuasa-kuasa Mahkamah Juvana. Perintah sumbangan. Pembatalan atau pengubahan perintah. Kawalan ke atas kanak-kanak yang diletakkan dalam jagaan orang yang layak atau tempat selamat. Penganiayaan, pengabaian, pendedahan atau peninggalan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mengemis. Kesalahan kerana membiarkan kanak- kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan.

Pemakaian dan tafsiran. Pemberitahuan tentang pengambilan ke dalam pemeliharaan, jagaan atau kawalan. Obligasi-obligasi kemudiannya. Kuasa Pelindung untuk menghendaki kanak-kanak dikemukakan di hada- pannya. Pemindahan milikan, jagaan atau kawalan kanak-kanak dengan menyalahi undang-undang.

Pembawaan masuk kanak-kanak melalui dakwaan palsu. Kuasa untuk memeriksa kanak-kanak dan orang-orang yang menjaganya. Kuasa Pelindung untuk menghendaki jaminan.

Kuasa untuk menggeledah premis. Menghalang Pelindung atau pegawai polis melaksanakan fungsi-fungsinya. Memindahkan atau menolong kanak- kanak lepas lari daripada jagaan. Perlindungan identiti kanak-kanak. Penalti am. Kuasa untuk menangkap tanpa waran. Tempat-tempat selamat. Kuasa Mahkamah untuk menentukan dan mengisytiharkan umur kanak-kanak. Perlindungan bagi pemberi maklumat. Perlindungan bagi Ketua Pengarah, Pelindung-Pelindung dan pegawai- pegawai polis.

Perakuan Pendaftar menjadi keterangan. Kuasa untuk membuat peraturan- peraturan. Pindaan berbangkit dan pemansuhan. Suatu Akta bagi membuat peruntukan mengenai pemeliharaan dan perlindungan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, dan mengenai perkaraperkara yang bersampingan dengannya atau berkaitan dengannya. I-II, S. Menteri boleh melantik, melalui Pelindung. Perlantikan 4. Menteri boleh melantik seorang pegawai Pendaftar. Pendaftar hendaklah menyebabkan disimpan dan disenggarakan, dalam bentuk yang difikirkannya sesuai, suatu daftar yang hendaklah dikenali sebagai Daftar Kanak-kanak yang Memerlukan Perlindungan.

Kandungan 6. Daftar hendaklah mengandungi butir-butir Daftar. Akses kepada 7. Mana-mana orang yang memberi mana-mana Kesalahan- orang Kesalahan lain apa-apa butir yang kesalahan terkandung dalam Daftar selain kesalahan berkenaan daripada menurut seksyen 7 adalah melakukan dengan suatu dengan kesalahan.

III, S. Keanggotaan Persidangan Penubuhan Pasukan- IV, S. Kanak-kanak Tiada liabiliti Kawalan ke atas Jika seseorang kanak-kanak yang diambil ke kanak-kanak dalam jagaan sementara di bawah subseksyen yang 13 1 atau subseksyen 14 4 dimasukkan ke dimasukkan ke hospital, maka Ketua hospital.

Pengarah hendaklah mempunyai kawalan ke atas, dan tanggungjawab bagi penyenggaraan, kanak- kanak itu sama seperti yang dipunyai oleh orang yang bertanggungjawab bagi sesuatu tempat selamat sekiranya kanak-kanak itu telah diletakkan di tempat selamat itu. Pengemukaan Kuasa-kuasa Perintah Mahkamah Juvana boleh, atas Pembatalan p e r m o h o n a n Pemhalalan Pelindung atau atau orang yang bertanggungjawab bagi pengubahan pengubahan sesuatu tempat selamat atau penjaga perintah.

V-VI, S. Jika suatu perintah dibuat di bawah seksyen kanak-kanak 22 meletakkan seseorang kanak-kanak di suatu yang diletakkan dalam jagaan tempat selamat atau dalam jagaan seorang orang yang layak yang layak atau dalam jagaan seorang ibu atau tempat atau bapa peliharaan, maka orang yang selamat. VI, S. Mana -mana orang yang me - Kanak- nyebabkan atau mengakibatkan mana-mana kanak tidak kanak-kanak, atau, sebagai seorang yang boleh mempunyai pemeliharaan seseorang kanak- digunakan kanak, membenarkan kanak-kanak itu, berada di untuk mana-mana jalan, premis atau tempat bagi mengemis.

Kesalahan kerana Mana-mana orang, yang merupakan penjaga membiarkan atau orang yang pada masa itu mempunyai kanak-kanak pemeliharaan seseorang kanak-kanak, yang tinggal tanpa membiarkan kanak-kanak itu tingga l tanpa pengawasan yang mengadakan persediaan bagi penga- berpatutan. VII, S. Obligasi- VIII, S. Mana-mana orang yang melalui atau di Pembawaan bawah apa-apa dakwaan atau nyataan palsu, atau masuk kanak- cara fraud atau perdayaan, yang dibuat atau kanak melalui digunakan sama ada di dalam atau di luar dakwaan palsu.

Kuasa Seseorang Pelindung atau mana-mana Pelindung untuk orang yang diberikuasa secara bertulis bagi menghendaki maksud itu oleh Pelindung boleh menghendaki jaminan. Kuasa untuk Jika seseorang Pelindung mempunyai memeriksa sebab munasabah untuk mengesyaki kanak-kanak dan bahawa mana -mana kanak-kanak— orang-orang yang menjaganya. IX, S. Menghalang Mana-mana orang yang Pelindung atau Pelindung atau pegawai— pegawai polis a menyerang, menghalang, meng- melaksanakan gendalakan atau melengah-lengahkan fungsi-fungsinya.

Memindahkan atau Mana -mana orang yang melakukan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini yang baginya tiada hukuman diperuntukkan dengan nyata boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Tempat-tempat Jika dalam mana-mana prosiding di bawah Perlindungan Akta ini seseorang dikatakan seorang kanak- bagi pemberi kanak, Mahkamah, selepas membuat apa-apa maklumat.

Perakuan Tiada tindakan atau pendakwaan boleh Pendaftar dibawa, dimulakan atau dis enggarakan menjadi dalam mana -mana Mahkamah terhadap— keterangan. Perlindungan bagi Sesuatu perakuan yang berupa sebagai di Ketua Pengarah, bawah tandatangan Pendaftar tentang apa -apa Pelindung- catatan dalam Daftar, atau tentang apa-apa Pelindung dan perkara atau benda, yang dia diberikuasa pegawai-pegawai melakukannya atau membuatnya oleh polis. Akta ini atau mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta ini hendaklah menjadi keterangan prima facie bahawa catatan itu telah dilakukan atau dibuat, dan tentang kandungan catatan itu, dan bahawa perkara atau benda itu telah dilakukan atau dibuat.

Menteri boleh membuat apa-apa peraturan Kuasa untuk yang didapatinya perlu atau suaimanfaat bagi membuat melaksanakan peruntukan-peruntukan Akta ini peraturan- dan khususnya, tetapi tanpa menjejaskan peraturan.

RIEDING OP 36 PDF

Akta Kanak-kanak 1991

.

CONFIANZA BASICA VS DESCONFIANZA ERIK ERIKSON PDF

ISBN 13: 9789678904414

.

HIAWATHA AMTRAK PDF

.

Related Articles