KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE PDF

Design, construction and reconstruction of substations, low and medium voltage grid and electrical power substations voltage up to 35kV, testing, maintenance and repair of substations and medium voltage equipment up to 35kV. Small hydro power plants are power plants which do not have their accumulation, and when operating at nominal power, may be discharged in less than two hours. Photovoltaic power plants PPP allow direct conversion of solar energy into electricity, and they are one of the most elegant ways of using solar energy. Photovoltaic system is based on the photovoltaic effect. Toggle navigation.

Author:Digrel Gokora
Country:Burundi
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):5 June 2011
Pages:157
PDF File Size:5.62 Mb
ePub File Size:11.54 Mb
ISBN:920-8-61127-157-1
Downloads:42883
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojajinnVn Ekvivalentna ema po fazi svedena na statorsku stranu ustaljeni reim. U sistemu napajanja elektrovunih vozila elektrinom energijom postoje:. Na krajevima cevi su arne elektrode, predspojne ureaje. Elektroni koji protiu kroz cev e se sudarati Prigunice se prave za standardne sa atomima ive i tako pobuditi elektrone. Potroa Faktor snage z Elektromotor 0. Ova struja je ipak ograniena zagrevanjem namotaja sinhrone maine pa je realan odnos induktivne i kapacitivne struje:.

PREDNOSTI: jednostavna i kontinualana regulacija, moe proizvoditi i troiti reaktivnu snagu, pozitivan regulacioni efekat sa smanjenjem napona u mrei proizvodi se vie reaktivne snage i obrnuto. Gd-odvodnost usled gubitaka u dielektriku G2-odvodnost usled korone -ODVODNOST se moe definisatii kao odnos gubitaka po jedinici duine voda i kvadrata faznog napona -Struje odvoda teku izmeu samih provodnika i izmeu provodnika i zemlje, a najee po povrini izolatora ako su zaprljani ili ovlaeni.

Kod nadzemnih vodova pri kii i kada su zaprljani izolatori odvodnosti rastu i do puta. Vazduh je uvek malo jonizovan oko provodnika dalekovoda Radi veeg rastojanja izmeu provodnika vazdunih vodova retko dolazi do korone ak i ako se napon digne dovoljno visoko , ali vrlo esto dolazi do tzv. U sluaju naizmeninog napona to traje dok je napon oko MAX vrednosti.

Tako da se tinjavo pranjenje ciklino ponavlja u ritmu sinusoide i proizvodi EM talase koji prave smetnje RTV prijemnicima Ozon koji nastaje uz povrinu provodnika ubrzava koroziju. Ovo povienje napona se naziva Ferantijev efekat na vodu.

Poveanje napona na kraju voda je srazmerno duini voda. Za vodove do km Ferantijev efekat ne predstavlja opasnost. Vn kV 10 35 Vmax kV 12 Idealnim vodom u praznom hodu se ne prenosi aktivna snaga. Reaktivna snaga koju vod uzima od izvora je ustvari negativna formula gore to ustvari znai da vod vraa reaktivnu snagu u izvor grupa G-T. Zato se i kae da je Ferantijev efekat pojava koja nastaje na raun proizvedene kapacitivne snage u svakom od elementarnih l-c kola kaskadno povezanih.

Paralelna ferorezonanca. Otvoreni vod je u principu kapacitet za vodove duine do km tj. Prilikom prikljuenja bloka G-T na vod u praznom hodu dolo bi do rezonancije.

Ustvari pored rasipne induktivnosti transformatora Xt, znaajan uticaj u kolu ima induktivnost magneenja Xm koja je nelinearna funkcija struje. U tom sluaju dolazi do tzv. Iz ovih razloga blok G-T nebi smeo biti prikljuen na vod u praznom hodu.

Otona provodnost jB reciprona vrednost kapacitivne impedanse je razliita za kablove i nadzemne vodove. P2, Q2 optereenje. Proraun kompenzatora reaktivne energije se ustvari svodi na proraune tokova i prenosa aktivnih i reaktivnih snaga. Posledice zagrevanja voda kabla su vei pad napona koji raste sa njegovom duinom.

Ovim se drastino smanjuje koliina preuzete reaktivne energije iz mree, a time i rauni za utroenu reaktivnu energiju.

Kompenzacijom reaktivne snage ova kompletna stavka bi trebalo da bude skoro potpuno eliminisana. Cene opreme za kompenzaciju su takve da se ova investicija isplati u roku od 6 meseci do 2 godine. U sluaju 1 vod odnosno izvor su optereeni aktivnom snagom P i reaktivnom snagom Q U sluaju 2 vod odnosno izvor su optereeni aktivnom snagom Prividna snaga S vea kod nekompenzovanog prijemnika a manja kod kompenzovanog Poto se vodom prenosi prividna snaga to e u sluaju 2 izvrene kompenzacije vod biti manje optereen, a samim tim i potreban presek provodnika voda e biti manji ovim se postie uteda u izgradnji napojnog voda Sluaj 2 je tzv.

Q1-reaktivna snaga koju prijemnik dobija od izvora. Q2- reaktivna snaga koju prijemnik dobija od kompenzatora. Kompenzacija koja se uslovljava od EDB P-aktivna snaga koju koristi radi racionalnog optereenja napojnih prijemnik vodova i mrea najee zahteva da faktor snage nakon kompenzacije bude u opsegu 0.

Uloeni novac za kompenzaciju reaktivne energije se vraa u periodu eksploatacije viestruko od puta. DOBIT ZA EES: Kompenzacijom reaktivne energije se smanjuje ukupna struja u mrei za vrednost reaktivne struje, smanjuje se optereenje transformatora, poveava se stabilnost elektroenergetskog sistema EES , sigurnost snabdevanja potroaa i na kraju smanjenje tehnikih gubitaka aktivne energije u celom EES-u. Stoga se u zavisnosti od pogona koji se kompenzuje i ovih vrednosti iz niza vri konaan izbor baterija kondenzatora za kompenzaciju.

Nakon ovoga je potrebno izvriti dve provere da sluajno ne dolazi do prekompenzacije i do pojave paralelne rezonancije!!!!! Uslov da ne dolazi do pojave prekompenzacije je da reaktivna snaga prijemnika Qp Qb. Direktno uputanje: Ukljuenjem motora se ukljuuje istovremeno i baterija kondenzatora K1, K2-sprega zvezda Kada treba ukljuiti K1,K3-sprega trougao kondenzatorsku bateriju C1?

Kod grupne kompenzacije kompenzuju se vie induktivnih potroaa koji su istovremeno u radu. Kompenzaciju moemo izvriti s jednom kondenzatorskom baterijom ili kompenzacionim ureajem. Obino se kod takvih potroaa potronja reaktivne energija menja, tako da kompenzacioni ureaj podelimo na vie manjih.

Ako se potroai pojedinano ukljuuju, tada mora i kondenzator sadrati sklopni ureaj kondenzatorski kontaktor , koj se ukljuuje samo onda kad su svi potroai u pogonu da ne bi dolo do neeljene prekompenzacije ili se instalira regulacioni ureaj za kompenzaciju.

Za pravilno dimezionisanje kondenzatorskih jedinica potreban je dnevni radni dijagram induktivnih potroaa. Kod grupne kompenzacije reaktivna energija i gubitci smanjuju se samo urazdelnim vodovima, a ne u vodovime izmeu razdelnika i potroaa. Potrebna snaga kondenzatora mora se dakle prilagoditi promenjlivim potrebama reaktivne energije. U ovom sluaju primenjuje se centralna kompenzacija. Centralno kompenzaciono postrojenje prikljuuje se neposredno na glavne sabirnice za ceo pogon.

Za centralnu kompenzaciju koriste se regulacione jedinice reaktivne energije, koje su direkno prikljuene sklopnom postrojenju, razdelniku ili podrazdelniku. Regulacione kompenzacijske jedinice sadre : kondenzatore, kondenzatorske kontaktore i regulator reaktivne energije, koji na mestu napajanja meri reaktivnu energiju. Upotrebom centralne kompenzacije sa automatskom regulacijom postie se visok stepen faktora snage cos 0.

Kondenzatorski kontaktori ukljuuju i iskljuuju kondenzatorske baterije koje imaju male induktivnosti i male gubitke. Kada se kondenzator ukljui na AC sistem, nastaje rezonantno strujno kolo koje je u veoj ili manjoj meri prigueno. Kod ukljuenja kondenzatora koji se nalazi u kompenzacionom ureaju sa ve ukljuenim nabijenim kondenzatorima, tranzijentna struja ukljuenja je do puta vea od nominalne struje.

Velike vrednosti struje ukljuenja mogu dovesti do topljenja glavnih kontakata kontaktora, a tetne su i za kondenzatore. Vrna vrednost struje ukljuenja moe iznositi i do 30 puta od nominalne struje Kondenzatora. Trajanje ovog pika struje je ms, frekventni opseg kHz. Viestepeni kondenzatorski ureaj. Vrne vrednosti struja ukljuenja mogu dostii vrednosti i do puta vee od nominalne struje kondenzatora. Njihovo trajanje je ms, frekventni opseg kHz.

Redukcijom struje ukljuenja se pored pomenutog izbegavaju tranzijenti i naponski padovi. U kondenzatorskim kontaktorima se koriste pomoni predkontakti funkcijom ograniavanja struje ukljuenja ustvari struje kratkofg spoja. Na svakom predkontaktu na red je spojen otpornik za ogranienje struje ukljuenja struje punjenja kondenzatora. Predkontakti se zatvaraju pre glavnih kontakata, a otvaraju se kad su ovi sigurno zatvoreni.

Ovo svojstvo kondenzatorskih kontaktora garantuje njihovu ouzdanost i funkcionalnost tokom njihovog veka trajanja. Efikasnost delovanja kondenzatorskih kontaktora pri ukljuenju kondenzatora, sa prikazom struja ukljuenja kondenzatora bez predkontakata I i sa predkontaktima II. Dijagram struje ukljuenja kondenzatora od Prilikom ukljuenja i iskljuenja kondenzatorskih baterija pod optereenjem, dolazi do kratkotrajnih strujnih preoptereenja, reda struja kratkog spoja.

Zbog toga, radi zatite osoblja i instalacije, potrebno je za kompenzaciju koristiti kontaktore namenjene u tu svrhu. Upotrebom standardnih kontaktora dovodi se u opasnost osoblje i kompletna instalacija!!!!! Opremljeni su kontaktnim blokom koji omoguava prolazak struje pri zatvaranju i otpornicima za priguenje struje ukljuenja. Sigurnost osoblja Nije mogue runo upravljanje kontaktorima. Kontaktori su opremljeni zatitnim poklopcima radi zatite od direktnog dodira.

Sigurnost instalacije Otpornici za ogranienje struje se iskljuuju nakon ukljuenja glavnih polova. Jednostavna ugradnja i dug vek trajanja LC1-DK kontaktori su fabricki pripremljeni za koricenje i ne zahtevaju ugradnju prigunica za ogranienje struje ukljuenja. Vek trajanja je viestruko dui od standardnih kontaktora , radnih ciklusa na V.

Ako kondenzatorski kontaktori ne mogu biti korieni, tada se moraju ugraditi prigunice za ogranienje struje ukljuenja. Pri korienju prigunica mogu se koristiti standradni LC1D kontaktori jer induktivnost prigunice ograniava struju ukljuenja. TSC ukljuenje pod neregularnim uslovima. Tranzijent napona na C sadri osnovnu komponentu 50Hz na koju se superpornira komponenta uestanosti jednaka rezonantnoj fr. Kako izgleda ukupna struja koju troi postrojenje?

U sluaju da su dnevne promene induktivne komponente struje velike, paralelno optereenju se moe prikljuiti fiksna baterija kondenzatora dovoljno velike kapacitivnosti, tako da se potroa zajedno sa baterijom kondenzatora prema mrei ponaa kao otporno-kapacitivno optereenje. Zatim se paralelno sa baterijom kondenzatora vezuje induktivno optereen fazni regulator pomou koga se faktor snage podeava na maksimalnu vrednost.

Praktino se peti harmonik moe zanemariti!!! TCR Promenom ugla paljenja tiristora menja se efektivna vrednost osnovnog harmonika struje kroz prigunicu ekvivalentno efektu promenljive induktivnosti. Baterija kondenzatora generie konstantnu reaktivnu snagu pri stalnom naponu. Reaktivna snaga koja se injektira u 3th mreu jednaka je razlici snaga koju proizvede kondenzatorska baterija i snage koju uzima tiristorski kontrolisana prigunica. Ovakav nain regulacije reaktivne snage, zbog nelinearnosti faznog ragulatora, unosi vie harmonike struje u mreu.

Ako su uglovi provoenja oba tiristora u antiparalelnoj vezi jednaki to je po pravilu ispunjeno , tada se u mreu unose samo neparni harmonici struje.

Na red sa kondenzatorima se stoga dodaju prigunice male induktivnosti ija je primarna funkcija da zajedno sa kondenzatorima ine filtar kojim se iz mrene struje delom eliminiu vii harmonici. Bateriju kondenzatora C mogue je podeliti na nekoliko baterija koje se prekidaima ukljuuju u kolo, a ije prigunice L su odabrane tako da iz mrene struje eliminiu recimo peti i sedmi harmonik!!!

Trei harmonik struje faznog regulatora se zatvara unutar trougla faznog regulatora i nema ga u mrenoj struji!!!!! Y U ovom sluaju za eliminaciju 5 i 7 harmonika nisu potrebni nikakvi pasivni filtri kao u prethodnom sluaju. Ovi harmonici se eliminiu korienjem faznog pomeraja uvoenjem transformatorske sprege i pulsnog tiristorskog pretvaraa kao na slici. U sluaju ove konfiguracije faznog regulatora ugao paljenja tiristora se moe menjati u punom opsegu: 0 Stoga je ova konfiguracija povoljnija u odnosu na konfiguraciju sa antiparalelnom vezom tiristora kod koje je opseg regulacije bio u intervalu:.

Lo Vo Io.

APRENDER A RAZONAR APRENDER A PENSAR MARCEL GIRY PDF

Metplast d.o.o.

.

BUTTE VEERABHADRA PANCHANGAM 2012 PDF

Elektri─Źna snaga

.

COMMSCOPE 2275V PDF

Elaborat-kompenzacija Reaktivne Energije

.

Related Articles